Reporting seminar of young scientists and specialists who received AYSS grants and I. M. Frank and F. L. Shapiro prizes

Seminars

Frank Laboratory of Neutron Physics

Venue: online seminar on Webex, Frank Laboratory of Neutron Physics

«Reporting seminar of young scientists and specialists who received AYSS grants and I. M. Frank and F. L. Shapiro prizes»

Date and Time: Tuesday, 30 November 2021, at 10:00 AM

Speakers:

 1. Anatoli Nagornyi
 2. Daniyar Berikov
 3. Omari Chaligava
 4. Sabuhi Nuruev
 5. Yury Ryzhykau
 6. Sergey Sumnikov
 7. Maksim Podlesnyj
 8. Igor Chuprakov
 9. Saltanat Dabylova
 10. Ilya Dashkov
 11. Nikita Fedorov
 12. Nikita Iushin
 13. Yehor Kosiachkin
 14. Alexander Nezvanov
 15. Alina Tomchuk
 16. Anton Kutergin
 17. Olga Lis
 18. Ivan Ponomarev

Date and Time: Wednesday, 1 December 2021, at 10:00 AM

Speakers:

 1. Dimitar Grozdanov
 2. Tetiana Nagorna
 3. Pavel Nekhoroshkov
 4. Nina Simbirtseva
 5. Oleksandr Tomchuk
 6. Meyir Yerdauletov
 7. Maxim Zakharov
 8. Ivan Zel
 9. Vladimir Zhaketov
 10. Igor Zhironkin
 11. Ayazhan Zhomartova
 12. Iga Zuba
 13. Margarita Shvetsova
 14. Marina Donets
 15. Constantin Hramko
 16. Sergei Kurakin
 17. Valerrij Lobachev
 18. Varvara Maslova
 19. Anton Rutkauskas
 20. Nadezhda Belozerova

Date and Time: Thursday, 2 December 2021, at 10:00 AM

Speakers:

 1. Olga Ivanshina
 2. Vadim Skoi
 3. Kuanysh Nazarov
 4. Bekhzodjon Abdurakhimov
 5. Ahmed Hassan
 6. Oleksandr Artykulnyi
 7. Vitaly Skuratov
 8. Almas Yskakov
 9. Aneta Svozilíková Krakovská
 10. Vasilii Shvetsov
 11. Bulat Bakirov
 12. Maria Petrova
 13. Aleksandra Peshkova
 14. Kylyshbek Turlybekuly

More information on the seminar and the link to connect are available on Indico.